konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Projekty unijne Budowa bloku operacyjnego


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta

Projekty EU
Projekty unijne

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO


 

Projekt pn. "Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI - Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2  Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. Zapewnione to będzie poprzez rozbudowę z przebudową istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego, przystosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom powiatu.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa warunków leczenia, zmniejszenie czasu oczekiwania na skorzystanie z usług zdrowotnych,

- poprawa jakości i skuteczności przeprowadzanych zabiegów,

- wzrost ilości przeprowadzanych zabiegów i skrócenie czasu ich wykonania poprzez dostosowanie pomieszczeń do funkcji sal operacyjnych,

- ograniczenie awaryjności i zwiększenie efektywności pracy poprzez dostosowanie infrastruktury,

- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zakłada prace budowlane, którymi objęte zostaną:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Okulistyczny .

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącego budynku, w którym znajduje się pralnia i kuchnia, wykonanie budynku trzykondygnacyjnego podpiwniczonego w wyniesionym lądowiskiem dla helikopterów. W pomieszczeniach piwnic będą zlokalizowane pomieszczenia stacji mycia i dezynfekcji łóżek, na parterze zlokalizowane będą pomieszczeniu bloku operacyjnego, na kondygnacji I piętra będą zlokalizowane pomieszczenia centralnej sterylizacji. Budynek wyposażony zostanie w instalację wentylacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, instalację gazów medycznych, instalację niskoprądową. W ramach projektu wsparciem objęty będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych 4709 osób.

 

 

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 19 032 774,90 zł, w tym wydatki kwalifikowane 11 764 705,86 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 9 999 999,95